Ποιοτικές προδιαγραφές της Οικοανάπτυξης

Η Οικοανάπτυξη είναι η μοναδική εταιρία στην Ελλάδα που διαθέτει, και επικαιροποιεί σε ετήσια βάση, εγχειρίδιο λειτουργίας και προδιαγραφών, που καλύπτει όλο το φάσμα της λειτουργίας της σε ό,τι αφορά τα έργα καταπολέμησης κουνουπιών. Βασικά στοιχεία του αποτελούν θεματικές ενότητες που αφορούν: το οργανόγραμμα και την οργάνωση των υποδομών υποστήριξης των έργων, οριζόντιες και κάθετες εταιρικές διεργασίες, πρωτόκολλα εργασιών, την μεθοδολογία υλοποίησης των δράσεων καταπολέμησης, τη διαχείριση μέσων και εξοπλισμού, την ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών στα έργα κ.α.

Το εγχειρίδιο αυτό είναι σε απόλυτη συμμόρφωση με παγκόσμια πρότυπα που εκδίδονται από διεθνείς οργανισμούς που αφορούν τις εξιδεικευμένες δράσεις καταπολέμησης κουνουπιών (ΠΟΥ- Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ECDC- Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, AMCA- Αμερικανική Ένωση Οργανισμών Καταπολέμησης Κουνουπιών, EMCA- Ευρωπαϊκή Ένωση Οργανισμών Καταπολέμησης Κουνουπιών) αλλά και τη λειτουργία μιας σύγχρονης εταιρίας (ISO 9001, 14001, 45001).

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η ύψιστη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πελάτες της εταιρίας (Περιφέρειες, Περιφερειακές ενότητες), που καλύπτουν το πάνω από το 50% της επικράτειας.

Από το εγχειρίδιο αυτό, πηγάζουν απαραίτητα στοιχεία για τους τεχνικούς πεδίου, τα οποία εξειδικεύονται περαιτέρω στις τακτικές εταιρικές συναντήσεις και τις κατά τόπους εκπαιδεύσεις των ομάδων έργου.