Εταιρικές αρχές

Η ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ενσωματώνει τις αρχές της Βιωσιμότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης μέσα στην επιχειρηματική της στρατηγική, εστιάζοντας στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και συνεισφέροντας θετικά στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη.

Στρατηγική προτεραιότητα είναι η ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των πελατών της και η θεμελίωση μακροπρόθεσμων επαγγελματικών σχέσεων, μέσω της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και εμφανούς προστιθέμενης αξίας, η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δράσεων της, η βελτιστοποίηση του εργασιακού περιβάλλοντος και πάντα υπό το πρίσμα του σεβασμού των προσωπικών δεδομένων.

Σε επίπεδο υλικοτεχνικού εξοπλισμού θέτουμε στην υπηρεσία των έργων μας ό,τι πιο σύγχρονο και αποδοτικό κυκλοφορεί παγκοσμίως.

Πολιτική Ποιότητας

Η Ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών επιτυγχάνεται και εξασφαλίζεται μέσω της εφαρμογής διεθνώς αναγνωρισμένων μεθοδολογιών και κανόνων υλοποίησης, με προσανατολισμό στην απόδοση πραγματικού οφέλους στους τομείς της οικονομίας, τουρισμού και δημόσιας υγείας.
H ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ έχει σχεδιάσει και θέσει σε εφαρμογή διεργασίες παρακολούθησης, μέτρησης, ανάλυσης και βελτίωσης, προκειμένου να αποδεικνύει τη συμμόρφωση των υπηρεσιών και προϊόντων της, τη συμμόρφωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) με το πρότυπο ISO 9001:2015 και να προάγει διαρκώς την αποτελεσματικότητα του ΣΔΠ, μέσω της πολιτικής της για την ποιότητα, των αντικειμενικών, μετρήσιμων και εφικτών στόχων ποιότητας που θέτει, της επεξεργασίας των αποτελεσμάτων των επιθεωρήσεων, της ανάλυσης των δεδομένων, τον έλεγχο των μη συμμορφώσεων, των διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών και των ανασκοπήσεων από τη διοίκηση.

Βασικοί στόχοι του συστήματος:

 1. Παροχή υπηρεσιών υψηλών ποιοτικών χαρακτηριστικών που συμμορφώνονται επακριβώς στις συμφωνημένες με τους πελάτες προδιαγραφές, εμπίπτουν πάντα στα πλαίσια των προδιαγραφών της εταιρείας και του ισχύοντος νομικού πλαισίου
 2. Τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων στα πλαίσια της υλοποίησης έργων, ως προς τα παραδοτέα και τα τεκμηριωμένα αποτελέσματά τους, τις προκαθορισμένες προθεσμίες παράδοσης και τους οικονομικούς όρους
 3. Ανάληψη προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών
 4. Παροχή όλων των απαραίτητων μέσων και γνώσεων και ανάπτυξη πνεύματος ποιοτικής και αποδοτικής συνεργασίας μεταξύ του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας
 5. Εστίαση όλων των εργαζομένων στη συνεχή προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας εργασίας τους, υπό την καθοδήγηση και παρότρυνση της διοίκησης

Πολιτική Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Η εταιρεία έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 14001:2015. Η ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. με την εισαγωγή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης αποβλέπει στον περιορισμό των υφιστάμενων επιπτώσεων στο περιβάλλον και στη βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης.
Βασικοί στόχοι του Συστήματος είναι:

 • Η μείωση των παραγόμενων αποβλήτων
 • Η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων: εναλλακτική διαχείριση, προώθηση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης
 • Η εξοικονόμηση ενέργειας και η ενεργειακή αξιοποίηση
 • Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του προσωπικού της εταιρείας σε θέματα περιβάλλοντος

Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Με την ανάπτυξη του συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία κατά το πρότυπο ISO 45001:2018, η εταιρεία αναγνωρίζει τις ευθύνες της απέναντι στον εργαζόμενο και τους πελάτες της.
Το σύστημα αυτό αποσκοπεί στην:

 • Προστασία της υγείας και της ασφάλειας εργαζομένων και πελατών
 • Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία
 • Συστηματική αναγνώριση εργασιακών κινδύνων και λήψη προληπτικών μέτρων
 • Εκτέλεση εργασιών στο επιθυμητό επίπεδο ποιότητας με μηδενικά ατυχήματα και καταστροφές σε εξοπλισμό και εγκαταστάσεις

Πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων (GDPR)

Η Οικοανάπτυξη χρησιμοποιεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να προστατέψει τα προσωπικά σας δεδομένα από τρίτους. Εφαρμόζουμε πολιτική ασφάλειας, κανόνες και χρησιμοποιούμε τεχνικά μέσα για να αποτρέψουμε την ανεξέλεγκτη πρόσβαση στα δεδομένα σας. Έχουμε ενημερώσει τους υπαλλήλους της εταιρείας για την ευθύνη τους στο να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη, παραμένοντας προσκολλημένοι στα ηθικά πρότυπα και στην πολιτική εμπιστευτικότητας της εταιρείας.