Στον χώρο της καταπολέμησης κουνουπιών δραστηριοποιούμαστε σταθερά από το 1996 έως σήμερα, δίνοντας έμφαση στις πλέον σύγχρονες, στοχευμένες και φιλικές προς το περιβάλλον μεθοδολογίες.

Ήδη με το πρώτο μας έργο  καταπολέμησης κουνουπιών μεγάλης κλίμακας μετά τη λήξη του ανθελονοσιακού αγώνα, εισάγαμε ως τεχνογνωσία και εφαρμόσαμε κατά κόρον την μεθοδολογία της προνυμφοκτονίας.  Σήμερα είμαστε σε θέση να χρησιμοποιούμε ευρύτατα νέες τεχνολογίες σε σχέση με συλλογή και ανάλυση δεδομένων πεδίου και παρατηρήσεων γης. Με τα δεδομένα μεγάλου όγκου που συλλέγουμε, βελτιστοποιούμε το χρόνο  λήψης αποφάσεων και υλοποίησης στοχευμένων χωρικά και χρονικά δράσεων και σε σχεδόν πραγματικό χρόνο ελέγχουμε την ποιότητα των έργων που υλοποιούμε σε 6 Περιφέρειες της χώρας (το 40% της επικρατείας). 

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 

Οι συνήθεις δράσεις, τουλάχιστον εκτός Ευρώπης, των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων καταπολέμησης κουνουπιών αφορούν κυρίως προαποφασισμένους ψεκασμούς, βασικά ακμαιοκτονίας και λιγότερο προνυμφοκτονίας, χωρίς απαραίτητα να έχουν προηγηθεί δειγματοληψίες. Η διαχείριση και περαιτέρω μελέτη των συλλεγόμενων δεδομένων πεδίου διεθνώς είναι συχνά χαμηλού επιπέδου. Η σημαντικότερη όμως πρόκληση στα έργα καταπολέμησης κουνουπιών μεγάλης κλίμακας σήμερα διεθνώς, είναι η εύρεση του βέλτιστου τρόπου, συναρτήσει της στοχοθέτησης και των διατιθέμενων πόρων, με τον οποίο μπορούν να ικανοποιηθούν οι 4 βασικές ανάγκες για την καλύτερη υλοποίηση των έργων:

 1. η ανάγκη εγκατάστασης εκτεταμένων δικτύων παρακολούθησης πλειάδας παραμέτρων στο πεδίο
 2. η ανάγκη διαμόρφωσης εύχρηστων ηλεκτρονικών εφαρμογών για την ταχεία συλλογή και αποθήκευση των ανωτέρω δεδομένων
 3. η ανάγκη λειτουργίας ενός αποτελεσματικού συστήματος λήψης απόφασης (Decision Support System – DSS) που να αναλύει, ανασυνθέτει και συνδυάζει τα δεδομένα πεδίου με ανοιχτού τύπου δεδομένα
 4. η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του ευρύτερου κοινού και επαγγελματικών κλάδων (επαγγελματίες υγείας, τουριστικοί παράγοντες, επαγγελματίες καταπολέμησης κλπ.)

Η ικανοποίηση των 4 αυτών αναγκών αποκτά βαρύνουσα σημασία  όταν συμβάλλει και στην προάσπιση του αγαθού της Δημόσιας Υγείας από μεταδιδόμενες από κουνούπια ασθένειες. Και η Ελλάδα δυστυχώς έχει βρεθεί την τελευταία δεκαετία στο επίκεντρο δύο γεγονότων μεγάλης επιδημιολογικής σημασίας:

 1. Της επανεμφάνισης σποραδικών αυτόχθονων κρουσμάτων ελονοσίας (η σημαντικότερη μολυσματική ασθένεια στον κόσμο) σε άνω των δέκα διαφορετικών περιοχών της χώρας (η έκταση του εν λόγω φαινομένου δεν έχει προηγούμενο στην Ευρώπη μετά την δεκαετία του ’50). 
 2. Της εμφάνισης για πρώτη φορά από το 2010 και μετά, μιας σημαντικής επιδημίας, αυτής του Ιού του Δυτικού Νείλου (η σημαντικότερη μεταδιδόμενη με κουνούπια ενδημική ασθένεια σήμερα στην Ευρώπη), με επίκεντρο την Κεντρική Μακεδονία και το σύνολο των κρουσμάτων στην Ελλάδα έκτοτε να έχει υπερβεί τα 1.350 με πάνω από 800 σοβαρές εγκεφαλίτιδες και 150 θανάτους, 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ & Η ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης των ασθενειών αυτών, ειδικά στην περίπτωση του Ιού του Δυτικού Νείλου είναι η καταπολέμηση κουνουπιών η οποία πρέπει να εφαρμοστεί σύμφωνα με τις αρχές της Ολοκληρωμένης Διαχείριση κουνουπιών. Σύμφωνα με την EMCA (European Mosquito Control Association) ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης κουνουπιών:

 • Θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών καταπολέμησης κουνουπιών, συμπεριλαμβανομένων φυσικών, βιολογικών, περιβαλλοντικών, εκπαιδευτικών και χημικών μεθόδων
 • Η επιλογή και ο χρόνος εφαρμογής μιας μεθόδου ή συνδυασμού μεθόδων θα πρέπει να βασίζεται σε δεδομένα επιδημιολογικής, εντομολογικής και περιβαλλοντικής  παρακολούθησης
 • Η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων για την επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, ιδίως όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, θα πρέπει πάντα να αποτελεί κριτήριο προτεραιότητας για τη λήψη αποφάσεων για τον έλεγχο των κουνουπιών

Με τα ολοκληρωμένα έργα καταπολέμησης κουνουπιών που υλοποιούμε ικανοποιούμε τις βασικές αρχές της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και ανταποκρινόμαστε με επιτυχία στις σύγχρονες προκλήσεις που παρουσιάζονται. Σήμερα είμαστε σε θέση να χρησιμοποιούμε ευρύτατα νέες τεχνολογίες σε σχέση με συλλογή και ανάλυση δεδομένων πεδίου και παρατηρήσεων γης.  Με τα δεδομένα μεγάλου όγκου που συλλέγουμε, βελτιστοποιούμε το χρόνο  λήψης αποφάσεων και υλοποίησης στοχευμένων χωρικά και χρονικά δράσεων και σε σχεδόν πραγματικό χρόνο ελέγχουμε την ποιότητα των έργων που υλοποιούμε. Δίνοντας πάντα έμφαση στη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον και εξειδικευμένων για το έντομο – στόχο μεθοδολογιών, οργανώνουμε, διαχειριζόμαστε  και υλοποιούμε το σύνολο των έργων μας ώστε να ανταποκρίνονται στις πλέον αυστηρές προδιαγραφές που αφορούν:

 • στις απαιτήσεις του πελάτη μας και τις συμβατικές μας υποχρεώσεις
 • στο φυσικό αντικείμενο της καταπολέμησης των κουνουπιών στο πεδίο
 • στην υποστήριξη των έργων (διοικητική, τεχνική και επιστημονική) στο πεδίο και στο γραφείο
 • σε θέματα διαφάνειας, επίβλεψης, επικοινωνίας και συνεργασίας με τις Αναθέτουσες Αρχές
 • σε θέματα δημοσιοποίησης της εξέλιξης του έργου στους πολίτες και την Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και της συμμετοχής και ευαισθητοποίησης των πολιτών
 • σε θέματα συλλογής και αξιοποίησης δεδομένων για την παραγωγή προβλέψεων εντομολογικού ή/και επιδημιολογικού ενδιαφέροντος
 • στη μεταφορά τεχνογνωσίας και υπηρεσιών εκτίμησης επιδημιολογικού  κινδύνου  σταδιακά στο σύνολο των έργων μας.