Σφραγίδα αριστείας για την ερευνητική πρόταση INTERSECT που υπέβαλλε η ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ για το HORIZON clima 23

Είναι ιδιαίτερη τιμή το γεγονός ότι η πρόταση INTERSECT- “Intersect – Ενσωμάτωση του κινδύνου για διαβιβαστές και ασθένειες που μεταδίδονται από διαβιβαστές στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (Integrating risk for vectors and vector – borne diseases to climate change adaptation)”- που είχαμε υποβάλει στις 20 Σεπτεμβρίου προς αξιολόγηση στην πρόσκληση Horizon Europe έλαβε σφραγίδα αριστείας (Seal of Excellence).   Ήταν μεγάλη τιμή και ευθύνη εν τέλει ο συντονισμός μίας τόσο σημαντικής ερευνητικής πρότασης σε ένα τόσο επίκαιρο και πολλά υποσχόμενo αντικείμενο για την Οικοανάπτυξη, με είκοσι δύο (22) συμμετέχοντες από εννέα χώρες συνολικού ύψους 5.5 εκ. ευρώ.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της πρότασης σχεδιάστηκαν μελέτες περίπτωσης (case studies) σε εννέα ευρωπαϊκές χώρες που βρίσκονται σε πέντε βιογεωγραφικές περιοχές (Μεσογειακή, Ηπειρωτική, Αλπική, Βόρεια και Παννονική). Η βασική ιδέα πίσω από τη συγκεκριμένη πρόταση ήταν η μη συμπερίληψη των επιπτώσεων των διάφορων προγραμματιζόμενων πολιτικών σε σχέση με την κλιματική αλλαγή και τις ασθένειες που μεταδίδονται από διαβιβαστές στην κεντρική σχετική πλατφόρμα της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Climate-ADAPT. Συγκεκριμένα, από τις 58 πολιτικές που αναφέρονται στην πλατφόρμα, μόνο σε μία γινόταν αναφορά στα κουνούπια (και μάλιστα αυτή αφορούσε στο σύστημα EYWA, στο οποίο η Οικοανάπτυξη ως γνωστόν είναι ο βασικότερος εταίρος), ενώ θα έπρεπε 38 από αυτές τις πολιτικές να έχουν συμπεριλάβει στο σχεδιασμό τους και τις ασθένειες που μεταδίδονται από κουνούπια.

Η ερευνητική πρόταση, η συγγραφή της οποίας διήρκησε έξι μήνες, βοήθησε την εταιρεία να αποκτήσει σημαντική εμπειρία ως συντονιστής προγραμμάτων Horizon και το σημαντικότερο να δημιουργήσει νέες και να ισχυροποιήσει υφιστάμενες συνεργασίες με υψηλού κύρους ερευνητικά κέντρα, όπως πιο συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων ECMWF, το Εθνικό Ίδρυμα ερευνών της Γερμανίας (Ινστιτούτο Βιοπληροφορικής Fraunhofer), το Διεθνές Κέντρο Θεωρητικής Φυσικής της UNESCO “ICTP”.