Διευθυντής Γεωργίας Ακριβείας


Director of Operations / Precision Agriculure

Γεωπόνος, Δρ. Γεωματικής, από το 2016 είναι ο κύριος σύμβουλος Τηλεπισκόπησης στην Οικοανάπτυξη σε θέματα γεωργίας και φυσικού περιβάλλοντος, με αντικείμενο την αναβάθμιση παλαιών και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών.

Ο Δρ. Χρήστος Καρυδάς έχει σπουδάσει γεωπονία στο Α.Π.Θ. με ειδικότητα στη διαχείριση εδαφικών πόρων (MSc) και έχει διδακτορικό δίπλωμα (PhD) στην Τηλεπισκόπηση. Έχει εργασθεί ως κύριος επιστημονικός ερευνητής σε έργα χαρτογράφησης χρήσεων γης, μοντελοποίησης εδαφικής διάβρωσης, χαρτογράφησης βιομάζας σε φυσικά & γεωργικά οικοσυστήματα, αξιολόγησης καλλιεργητικών παραμέτρων, εκτίμησης περιβαλλοντικών κινδύνων και επιπτώσεων, κ.ά. Διδάσκει Τηλεπισκόπηση, Γεωγραφικά Πληροφορικά Συστήματα (GIS) και Διαχείριση Εδαφικών Πόρων σε τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η έρευνά του δημοσιεύεται σε έγκριτα διεθνή περιοδικά υψηλού κύρους. Διατελεί Κριτής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας και πραγματογνώμων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Christos Karydas

Agronomist, Dr. Geomatics, since 2016 he is the main Remote Sensing Consultant in Ecodevelopment on agriculture and natural environment issues, focusing on upgrading old and developing new services.

Dr. Christos Karydas has studied agronomy at the Aristotle University of Thessaloniki with specialization in soil resources management (MSc) and has a PhD in Remote Sensing. He has worked as a principal scientific researcher in land use mapping, soil erosion modelling, biomass mapping in natural & agricultural ecosystems, crop parameter assessment, environmental risk and impact assessment, etc. He teaches Remote Sensing, Geographic Information Systems (GIS) and Soil Resource Management at higher educational institutions in Greece and abroad. His research is published in prestigious international journals of high impact. He serves as a Reviewer of the European Research Council and as an expert witness of the Court of First Instance of Thessaloniki.

Επιστροφή- Οι Άνθρωποί μας