Διευθύντρια Έργων Καταπολέμησης Κουνουπιών


Director 丨 Mosquito Control

Βιολόγος, με εμπειρία στο συντονισμό έργων καταπολέμησης κουνουπιών μεγάλης κλίμακας από το 1997. Επιπλέον της διαχείρισης έργου καταπολέμησης κουνουπιών είναι υπεύθυνη του IT με κύριες αρμοδιότητες τη διαχείριση των δεδομένων πεδίου και την προσαρμογή του υλικολογισμικού της εταιρίας στις ανάγκες των έργων.  Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρίας.

Η Στέλλα Καλαϊτζοπούλου, βιολόγος του ΑΠΘ, εργάζεται στην Οικοανάπτυξη Α.Ε. από το 1997. Είναι υπεύθυνη του IT της εταιρίας με κύριες ευθύνες :

 • τον σχεδιασμό, λειτουργία και συνεχείς αναβαθμίσεις της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης δεδομένων πεδίου της Οικοανάπτυξης (eBite) για τα  έργα καταπολέμησης κουνουπιών της εταιρείας,
 • τον μηχανισμό υποστήριξης απομακρυσμένων έργων,
 • την τεχνολογική αναβάθμιση των έργων καταπολέμησης κουνουπιών (νέα πρότυπα, νέες μεθοδολογίες, νέες μορφές οργάνωσης),
 • την χαρτογράφηση και ψηφιοποίηση εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών (κατασκευή δικτύων παρακολούθησης),
 • την οργάνωση συλλογής ακμαίων κουνουπιών για πολλαπλές χρήσεις (παρακολούθηση έργων, επιδημιολογική παρακολούθηση, αξιολόγηση συγκεκριμένων εφαρμογών),
 • την εφαρμογή και συμμόρφωση της λειτουργίας της εταιρίας με τα πρότυπα ποιότητας,
 • την παραγωγή υλικού επιμόρφωσης και κατάρτιση εποχιακού προσωπικού,

Διαθέτει σημαντική εμπειρία στην διαχείριση έργων καταπολέμησης κουνουπιών μεγάλης κλίμακας και συντονίζει το έργο καταπολέμησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Έχει διαχειρισθεί την επιδημία του ΙΔΝ και τα πρόσφατα κρούσματα ελονοσίας στην Κεντρική Μακεδονία, τόσο σε επιχειρησιακό, όσο και σε επικοινωνιακό επίπεδο με απόλυτη επιτυχία (επιχειρησιακά και επικοινωνιακά). Είναι υπεύθυνη διασφάλισης ποιότητας της εταιρείας και συντονίστρια του ερευνητικού προγράμματος WaMoS «Τηλεπισκοπική παρακολούθηση επιφανειακών υδάτων για την ορθολογική χρήση εντομοκτόνων σκευασμάτων σε έργα καταπολέμησης κουνουπιών μεγάλης κλίμακας»,  Τ1ΕΔΚ-05106, ΓΓΕΤ, 2018-2020.

Stella Kalaitzopoulou

Biologist, with experience in coordinating large-scale mosquito control projects since 1997. In addition to mosquito control project management, she is in charge of IT with main responsibilities for the management of field data and the adaptation of the company’s in-house software to project’s demands. She is also responsible for the company’s Environmental Management and Quality Management Systems.

Stella Kalaitzopoulou, biologist of the Aristotle University of Thessaloniki, has been working in Ecodevelopment S.A. since 1997. She is the company’s IT manager with main responsibilities:  

 • The design, operation and continuous upgrades of Ecodevelopment’s electronic data management platform (eBite)
 • The support mechanism for remote projects
 • The technological upgrade of mosquito control projects (new standards, new methodologies, and new forms of organization)
 • Mapping and digitizing of mosquito breeding sites (construction of monitoring networks)
 • Organizing the collection of mosquito larvae for multiple uses (project monitoring, epidemiological monitoring, evaluation of specific applications),
  Implementation and compliance of the company’s operation with quality standards
 • The production of training material and training of seasonal staff

She has significant experience in managing large-scale mosquito control projects and coordinates for many years the mosquito control programme in the Region of Central Macedonia. He has managed the WNV epidemic and the recent malaria outbreaks in Central Macedonia, both at operational and communication level with complete success. She is the company’s Quality Assurance Manager and coordinator of the WaMoS research project “Remote sensing surface water monitoring for rational use of insecticide formulations in large-scale mosquito control projects”, T1EDK-05106, GSRT, 2018-2020.

Επιστροφή- Οι Άνθρωποί μας