Διευθύντρια Έρευνας & Ανάπτυξης


Director 丨 Research & Development

Βιολόγος, εργάζεται στην Οικοανάπτυξη από το 1998 και είναι υπεύθυνη για θέματα Δημόσιας Υγείας που σχετίζονται με τα κουνούπια. Διευθύνει το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρίας ενώ είναι μέλος του ΔΣ και επόμενη πρόεδρος της EMCA (European Mosquito Control Association).

Η Dipl. Biol. Sandra Gewehr (MSc, Πανεπιστήμιο της Κολωνίας) εργάζεται στην Οικοανάπτυξη από το 1998. Ως διευθύντρια του τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης της εταιρείας έχει αντικείμενα:

 1. την συνολική εποπτεία της υλοποίησης των ερευνητικών έργων της εταιρίας, 
 2. την διαχείριση και ανάλυση δεδομένων πεδίου (βάσεις δεδομένων, GIS, δεδομένα τηλεπισκόπησης), 
 3. την έρευνα, σύνταξη και εφαρμογή πρωτόκολλων απόκρισης σε θέματα ασθενειών μεταδιδόμενων με διαβιβαστές, 
 4. την εντομολογική και επιδημιολογική επιτήρηση (ταυτοποίηση κουνουπιών, οργάνωση και ανάλυση δεδομένων σε κουνούπια και ζώα-δείκτες), 
 5. την παρακολούθηση και αξιολόγηση νέων τεχνολογιών, εξοπλισμού και σκευασμάτων και ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών και υπηρεσιών στην καταπολέμηση κουνουπιών σε επιχειρησιακό επίπεδο, 
 6. την επιστημονική ευθύνη για την διενέργεια πρακτικών, πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών που υλοποιούνται στην εταιρεία, 
 7. την ευθύνη ανταλλαγής τεχνογνωσίας με ομόλογους οργανισμούς και ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού. 

Είναι αναγνωρισμένη εμπειρογνώμονας σε θέματα καταπολέμησης κουνουπιών και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της EMCA και επίσης από το 2018 είναι πιστοποιημένη εμπειρογνώμονας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Το 2014 διοργάνωσε το πρώτο διεθνές σεμινάριο επαγγελματικής κατάρτισης σε θέματα ελέγχου διαβιβαστών ασθενειών (Field training course for vector control) για λογαριασμό των Ε-SOVE και EMCA στη Θεσσαλονίκη, και διοργάνωσε το 2016 το ίδιο σεμινάριο και στη Λισαβόνα. Έχει πολύ καλή γνώση λογισμικών GIS, φωτογραμμετρίας και γεωπληροφορικής. Διαθέτει σημαντική εμπειρία οργάνωσης έργων καταπολέμησης κουνουπιών μεγάλης κλίμακας (υπήρξε υπεύθυνη έργου καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περ. Δυτικής Ελλάδας).

Biologist, member of the company’s staff since 1998 and responsible for public health issues related to mosquitoes. She manages the company’s R & D department and is a board member and upcoming president of European Mosquito Control Association (EMCA).

Dipl. Biol. Sandra Gewehr (MSc, University of Cologne) has been working at Ecodevelopment since 1998. As director of the company’s Research & Development department her areas of expertise are:

 1. The overall supervision of the implementation of the company’s research projects
 2. The management and analysis of field data (databases, GIS, remote sensing data)
 3. The research, drafting and implementation of response protocols for vector-borne diseases
 4. Entomological and epidemiological surveillance (identification of mosquitoes, organization and analysis of data on mosquitoes and sentinel animals),
 5. Monitoring and evaluation of new technologies, equipment and formulations and development of new methodologies and services in mosquito control at operational level
 6. The scientific responsibility for conducting practical, bachelor and master theses implemented in the company
 7. Responsibility for the exchange of know-how with counterpart organizations and research institutions abroad

She is a recognized expert in mosquito control and since 2015 she is a member of the EMCA Board. Since 2018 she is a certified expert of the World Health Organization (WHO). In 2014 she organised the first international professional field training course on vector control on behalf of E-SOVE and EMCA in Thessaloniki, and in 2016 she organised the repetition of this training course in Lisbon. She is an expert in ecological mapping of wetlands for mosquito control and has a sound knowledge of GIS software, photogrammetry and geoinformatics. In 2018 she was certified as a UAV pilot and launched the aerial applications department of the company. She has significant experience in organizing large-scale mosquito control projects. She has been a mosquito control project manager in the Regions of Central Macedonia, Eastern Macedonia and Thrace and Western Macedonia contributing to field work and public health issues in nearly all projects of the company.

Επιστροφή- Οι Άνθρωποί μας